ஆரோக்கிய வாழ்வு(The bible of Yoga)

Price : 200.00 ( INR )
Author Name : Dr. Asana Andiappan
Over 2 million copies sold.

திருமந்திரம், அஷ்டாங்க யோகம், பிராணாயாமம், முத்திரைகள், பந்தல் கிரியா உள்ளிட்ட பல்வேறு யோகப் பயிற்சிகளைக் கொண்டுள்ளது.  ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்கவேண்டிய யோகாசன புத்தகம்
Stock : Available

Read Reviews

Add Review
User Name :

Message :

Rating :
 Bad   Average  Good
View all review on this product
Sorry !! No Review(s) found on this product.

Note: We currently ship orders only within India